Shield

Pokračovaním súhlasíte s využívaním cookies a použitie údajov o vašom správaní na webe.

SÚHLASÍM

VOP pre velkoobchod

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu PRICEORCAN umiestneného na webovom rozhraní WWW.PRICEORCAN.SK (ďalej len "webové rozhranie") medzi našou spoločnosťou 

FREVER TRADE s.r.o., so sídlom Zábřeh, Valová 334/22, PSČ 78901, Česká republika

IČ: 25871480,

DIČ: CZ25871480

 

zapísanej v obchodnom registri C 23495 vedenej na Krajskom súde v Ostrave

 

Adresa pre doručovanie: FREVER TRADE s.r.o., Valová 334/22, 789 01 Zábřeh, Česká republika

Telefónne číslo: +421 948 835 286

Kontaktný e-mail: info@priceorcan.sk

ako predávajúcim

a podnikateľom alebo právnickou osobou

ako kupujúcim

(Obaja ďalej spoločne tiež len ako "zmluvné strany").

 

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy alebo iné zmluvy tu uvedené (ďalej spoločne len ako "zmluva") prostredníctvom webového rozhrania.

1.2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej riadi reklamačným poriadkom, PODMIENKAMI POUŽITIE webového rozhrania, a ďalej podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy. V otázkach tu neupravených sa vzťahy zmluvných strán riadia právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len "občiansky zákonník").

1.3. Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, ibaže sa zmluvné strany výslovne dohodnú na inom jazyku.

1.4. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, a na právnické osoby. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom sa neuplatnia tieto obchodné podmienky, ale Všeobecné obchodné podmienky pre MALOOBCHOD.

1.5. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezme.

 

1.6. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s ich obsahom súhlasí.

 

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

2.1. Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Prezentácia tovaru uvedená na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o návrh predávajúceho na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby kupujúci odoslal objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky predávajúcim.

2.2. Kupujúci vykonáva objednávku prostredníctvom webového rozhrania, prípadne iným spôsobom uvedeným na webovom rozhraní alebo podľa dohody zmluvných strán. Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje kupujúceho (meno a priezvisko či názov spoločnosti, identifikačné číslo, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu ). Kupujúci je povinný preukázať, že je podnikateľom, a to zadaním platného identifikačného čísla do objednávky.

 

2.3. Predávajúci nie je povinný obdržanú objednávku potvrdiť. Nepotvrdené objednávka nie je pre predávajúceho záväzná. Predávajúci je oprávnený overiť si objednávku v prípade pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neoverenú objednávku môže predávajúci odmietnuť.

2.4. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy bolo kupujúcemu doručené prijatie záväznej objednávky zo strany predávajúceho.

2.5. V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho má predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 50% z ceny tovaru. Ak už predávajúci vynaložil v súvislosti so zmluvou náklady, patrí mu tiež náhrada týchto účelne vynaložených nákladov v plnej výške.

 

3. Dodacie podmienky

 

3.1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalené a vybavené potrebnými dokladmi. Ak nie je dohodnuté inak, sú doklady poskytované v slovenskom jazyku.

 

3.2. Na základe dohody zmluvných strán môže predávajúci zaistiť pre kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru počas prepravy. Cenu dopravy i poistenie je povinný hradiť kupujúci podľa platného tarifu dopravcu. Za dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare. Predajca si tiež vyhradzuje právo na zmenu dopravcu, ak to charakter, rozmer, alebo váha tovaru vyžaduje.

3.3. Pred prevzatím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť prepravcovi. O závadách bude spísaný protokol. Ak nie je spísaný protokol o závadách, stráca kupujúci nároky vyplývajúce z porušeného obalu tovaru.

3.4. Okamžite po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu je povinný ho oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Lehota je iba návrhom, je možné ju upraviť. Zistené závady je kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať predávajúcemu spolu s oznámením závady.

 

3.5. Neprevzatím tovaru zo strany kupujúceho nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať úhradu kúpnej ceny v plnej výške.

 

4. Platobné podmienky

4.1. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar predávajúcemu mimo ďalších spôsobov uvedených na webovom rozhraní alebo individuálne dohodnutých aj niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

- v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;

- bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na bankový účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry;

- bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány ThePay.

- bezhotovostne po dodaní tovaru prevodom na bankový účet predávajúceho na základe daňového dokladu (faktúry) v dobe splatnosti uvedenej na faktúre.

Predávajúci je oprávnený neumožniť platbu tovar po dodaní tovaru. Tento spôsob platby je spravidla vyhradený pre stálych zákazníkov. Ak nie je dohodnuté inak, je faktúra priložená k tovaru.

4.2. Pri platbe v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu tovaru je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.3. Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.

4.4. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny tovaru je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných dlhov kupujúceho.

4.5. Platba tovaru je možná v slovenských korunách (Sk).

 

5. Odstúpenie od zmluvy

 

5.1. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ktorá už bola kupujúcim zaplatená, bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi).

5.2. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 4 týždne. Zároveň má v tomto prípade predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny tovaru.

5.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania.

5.4. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadne tovaru, ktorý bol dodaný riadne a včas.

5.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne ​​a v prípadoch zmlúv dohodnutých elektronicky tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Pri odstúpení od zmluvy či reklamáciu nevzniká kupujúcemu nárok na úhradu nákladov spojených s obstaraním tovarom či jeho vrátením k predávajúcemu.

5.6. Ak bol vám spoločne s tovarom poskytnutý s vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom. Kupujúci vyslovujú svoj úplný a bezpodmienečný súhlas a zároveň berú na vedomie, že na získanie darčeka zadarmo nevzniká právny nárok, nemožno ho vymeniť za peniaze, darček môže byť pozmenený a nie je možné ho nahradiť iným darčekom.

 

Kedy od zmluvy odstúpiť nedá:

 

Kupujúci nemôže uplatniť právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že porušil prehliadkou tzn. "Pečať kvality" označenú logom (rozbalil originálny obal) u výrobkov hygienického charakteru (napríklad vibrátory, dilda, nafukovacie panny, masturbátor, vákuové pumpy, pripínací sady, kondómy, lubrikačný gély a masážne oleje, vibračné vajíčka, venušine guličky, intímne šperky, erotické sady, všetky análne pomôcky a ďalšie), kedy dochádza k nemožnosti jeho použitie iným kupujúcim s ohľadom na všeobecné zásady hygieny a ochrany zdravia.

 

Podľa smernice EÚ L 144_19 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 4.6.1997 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 97_7_ES z 20. mája 1997 sú erotické pomôcky považované za tzv. Tovar zvláštneho (intímneho) charakteru a ich vrátenie a výmena nie je z hygienických dôvodov možná. Do tejto skupiny výnimiek z §53 patrí aj spodná bielizeň u ktorého sa nedá vylúčiť, že bolo použité priamo na intímnych partiách.

Garancia vrátenia peňazí sa na odstúpenie od zmluvy u VO nevzťahuje.

 

Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

 

Ak je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

 

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady sú stanovené vo výške 12 EUR. Náklady na uskladnenie a dodanie môžu dosiahnuť maximálne sumy spolu 20 EUR alebo výšky kúpnej ceny, ak je nižšia ako 20 EUR.

 

Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

6. Dodanie tovaru do iného štátu EÚ podľa § 64 CIVA

 

Pri nákupe tovaru do iného štátu EÚ podľa § 64 CIVA platí, že je povinnosťou odberateľa oznámiť dodávateľovi, či je kupujúci zdaniteľnou osobou. Pri porušení tejto podmienky dodávateľ má za to, že odberateľ vystupoval ako nezdaniteľná osoba a faktúra zostáva vystavená vrátane DPH. Pri výbere spôsobu platby cez platobnú bránu nie je možná následná oprava faktúry na sumu bez DPH.

 

 

7. Práva z chybného plnenia

 

7.1. Podmienky uplatnenie práv z chybného plnenia a záručnej zodpovednosti sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho.

 

 

8. Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky predávajúceho

 

8.1. Pri dojednávaní zmluvy a jej plnenia môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:

 

- uchovávať ako dôverné;

 

- neposkytnúť je bez súhlasu predávajúceho inej osobe;

 

- nevyužiť je na iný účel, než na plnenie zmluvy;

 

- nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.

 

8.2. Ďalej sa kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu predávajúceho robiť kópie podkladov odovzdaných mu predávajúcim.

 

9. Záverečné ustanovenia

 

9.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom (s vylúčením použitia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru).

 

9.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 

10. Spracovanie osobných údajov

 

10.1. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho na účely uzatvorenia a správy zmluvy a realizáciu dodávky, na plnenie svojich právnych povinností alebo so súhlasom kupujúceho za účelom vylepšovania služieb a ponuky predávajúceho, na marketingové účely vr. zasielanie obchodných oznámení a personalizácia reklamy, príp. iným účelom, na ktorý udelil kupujúci súhlas.

 

10.2. Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky a v súlade so zásadami používania osobných údaje predávajúceho, v ktorých je uvedené, akým spôsobom predávajúci nakladá s osobnými údajmi kupujúceho, aké informácie o kupujúcom ukladá, ako dané informácie využíva a komu je prípadne odovzdáva. Zásady pre nakladanie s osobnými údajmi taktiež obsahujú výpočet všetkých práv kupujúceho v súvislosti so spracovaním osobných údajov, hlavne. Potom právo na informácie, opravu, vymazanie či právo súhlas so spracovaním kedykoľvek odvolať.

 

10.3. V súvislosti so spracovaním osobných údajov predávajúci prehlasuje, že (i) spracováva osobné údaje v súlade s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi; (Ii) zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracovávať osobné údaje zaviazali k mlčanlivosti alebo aby sa na ne vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti; (Iii) vykonal vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil potrebnú úroveň zabezpečenia osobných údajov; a (iv) v prípade porušenia bezpečnosti osobných údajov s rizikom pre práva a slobody fyzických osôb informuje dozorný orgán, príp. dotknuté osoby.

 

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 25.5.2018.


 

Newsletter

Nenechajte si ujsť naše akcie a novinky

Facebook

Buďte v obraze, čo sa u nás deje

FACEBOOK
Nahoru