Nastavenie cookies
Táto webová stránka používa súbory cookies
V informáciách o súboroch cookies sa dozviete, na aké účely cookies využívame a ako s nimi nakladať.

VOP pre maloobchod

 

VOP pre maloobchod

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu PRICEORCAN umiestneného na webovom rozhraní www.priceorcan.sk (ďalej len "webové rozhranie") medzi našou spoločnosťou

 

FREVER TRADE s.r.o., so sídlom Zábřeh, Valová 334/22, PSČ 78901,

IČ: 25871480,

DIČ: CZ25871480

zapísanej v obchodnom registri C 23495 vedenej na Krajskom súde v Ostravě6

 

Adresa pre doručovanie: FREVER TRADE s.r.o., Na Nové 2521/10, 789 01 Zábřeh

Telefónne číslo: +421 948 835 286

Kontaktný e-mail: info@priceorcan.sk

ako predávajúcim

a spotrebiteľom

ako kupujúcim

 

1. Úvodné ustanovenia

 

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke, a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať (buď osobne, alebo od dopravcu) a zaplatiť nám kúpnu cenu (alebo len "cenu"), vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru a prípadných poplatkov súvisiacich so zvoleným spôsobom platby, uvedenú v objednávke.

 

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

 

1.1. Vzťahuje sa kúpna zmluva len na tovar?

 

Ako kúpna zmluva (alebo len "zmluva") sa tu označuje akákoľvek zmluva, uzavretá podľa týchto obchodných podmienok. Môže teda ísť napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

 

1.2. Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

 

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. Ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok, ale vzťahujú sa na Vás Všeobecné obchodné podmienky pre VEĽKOOBCHOD. Najmä ako nespotřebitel nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

 

1.3. Aká máte ako spotrebiteľ osobitné práva?

 

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

 

- právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. Telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok) do 14 dní od prevzatia tovaru;

 

- nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom);

 

- právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní);

 

- právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy (článok 7.3 týchto obchodných podmienok).

 

1.4. Čím sa riadi náš právny pomer?

 

Náš právny pomer sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

 

- týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;

 

- reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;

 

- Podmienkami použitia webového rozhrania, ktoré upravujú registráciu na webovom rozhraní, ochranu vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania;

 

- podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;

 

- objednávkou a jej prijatím z našej strany,

 

a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

 

- zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, v platnom znení (ďalej len "občiansky zákonník");

 

- zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).

 

Ak sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Slovenskej republiky, alebo ak náš právny pomer obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš vzťah riadi slovenským právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako slovenský právny poriadok, je vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

 

1.5. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

 

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

 

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

 

2. Kúpna zmluva

2.1. Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

 

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena vrátane daní, ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru, a nejedná sa o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

 

2.2. Ako podať objednávku?

 

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne aj telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme.

 

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačnú).

 

Pred záväzným odoslaním objednávky vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodacie adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

 

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

 

O obdržaní objednávky vás budeme informovať. Informácie (potvrdenie) o obdržaní objednávky je zasielaná automaticky a nejedná sa o prijatí objednávky z našej strany, ak to v potvrdení nie je výslovne uvedené.

 

Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

 

2.3. Kedy je teda zmluva uzavretá?

 

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je vám doručené prijatia objednávky z našej strany. Prijatie objednávky vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o obdržaní objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

Faktúra je zákazníkovi odosielaná elektronicky.

 

2.4. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

 

Objednávku, ktorú ste doteraz neprijali (tj. Nebolo vám zaslané prijatí objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

 

2.5. Môže sa cena uvedená na webovom rozhraní meniť?

 

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ibaže je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

 

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavné technické chybe pri uvedení ceny tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že vám bolo zaslané prijatia objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

 

Pokiaľ cena uvedená u tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálny, bezodkladne vás na túto skutočnosť upozorníme. Ak ešte nedošlo k prijatiu vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť.

 

Na odoslanej objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

 

2.6. V akých jazykoch možno zmluvu uzavrieť?

 

Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, ibaže sa výslovne dohodneme na inom jazyku.

 

2.7. Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

 

Zmluva nie je uzatváraná písomne ​​s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva vám bude zaslaná e mailom alebo na vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

 

2.8. Je zmluva niekde uložená?

 

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na požiadanie vám ju zašleme.

 

2.9. Čo keď niečomu v zmluve nerozumiete?

 

V prípade otázky k obchodným podmienkam alebo ku zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie.

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

3.1. Aké spôsoby platby prijímame?

 

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

 

- v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;

 

- bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky;

 

- bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány ThePay.

 

- bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány.

 

Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom rozhraní.

 

Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

 

3.2. Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

 

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3 .. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet alebo účet platobnej brány.

 

3.3. V akej mene môžete platiť?

 

Platba tovaru je možná v slovenských korunách (Sk).

 

3.4. Kedy môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie vopred?

 

Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať predovšetkým u objednávok s celkovou cenou nad 5.000 Sk.

 

Ďalej sme oprávnení požiadať vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije).

 

4. DODACIE PODMIENKY

 

4.1. Ako posielame tovar?

 

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené naWEBOVÉM ROZHRANIE. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Ak žiadny spôsob DOPRAVY nezvolíte, môžeme ho určiť my. Predajca si tiež vyhradzuje právo na zmenu dopravcu, ak to charakter, rozmer, alebo váha tovaru vyžaduje.

 

4.2. Aké sú náklady na dodanie tovaru?

 

Náklady na dodanie tovaru závisí vždy od veľkosti a povahe tovaru a na cenníka zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.

 

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

 

4.3. Kedy vám tovar dodáme?

 

Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

 

Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

 

Tovar, ktorý nie je skladom, expedujeme, akonáhle je to možné. O presnom dátume vás budeme informovať.

 

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany. . V prípade riadneho uzatvorenia kúpnej zmluvy, potvrdením objednávky zo strany predávajúceho a úhrade kúpnej ceny zákazníkom, (ak nie je okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy stanovený v obchodných podmienkach odlišne) dochádza k vzniku povinnosti kupujúceho spotrebiteľa tovar prevziať. Neprevzatie tovaru nie je odstúpením od zmluvy.

 

4.4. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

 

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru. 

Pri prevzatí zásielky od vodiča si skontrolujte celistvosť a neporušenosť obalu. V prípade, že je obal nejakým spôsobom poškodený, uveďte túto informáciu do preberacieho protokolu. Pokiaľ by ste po rozbalení zásielky zistili akékoľvek poškodenie obsahu, tak bezodkladne, najneskôr do 2 dní nás kontaktujte a poškodenie nahláste priamo prepravnej spoločnosti.

Prevzatie na pobočke Zásielkovne: Po prevzatí balíčka si bezodkladne, ešte pred odchodom z výdajného miesta, skontrolujte, či nie je poškodený jeho obsah. Ak je obsah balíčka poškodený, postupujte podľa pokynov obsluhy výdajného miesta. V opačnom prípade reklamácia nemôže byť uznaná. 

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

 

4.5. Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Náklady na uskladnenie a dodanie môžu dosiahnuť maximálne sumy spolu 20 EUR alebo výšky kúpnej ceny, ak je nižšia ako 20 EUR.

V prípade neprevzatia zásielky môžeme požadovať 1) náklady na spätné doručovanie zásielky po neprevzatie, ak vznikli, 2) rozdiel v dopravnom, ak si kupujúci nezvolil najlacnejšie variantu. Tieto sumy potom môžeme rovno strhnúť (započítať) pri vrátení vopred uhradenej čiastky.

Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať prvně e-mailom a potom podľa informácií následne zaslaných na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Pre odstúpenie od zmluvy možno využiť VZOROVÝ FORMULÁR. Prijatie oznámenia vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.

Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať.

5.2. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

 Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.

 Ak bol vám spoločne s tovarom poskytnutý s vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom. Kupujúci vyslovujú svoj úplný a bezpodmienečný súhlas a zároveň berú na vedomie, že na získanie darčeka zadarmo nevzniká právny nárok, nemožno ho vymeniť za peniaze, darček môže byť pozmenený a nie je možné ho nahradiť iným darčekom.

 

5.3. Kedy od zmluvy odstúpiť nedá?

 V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv:

 - o dodávke tovaru, ktorý bolo upravené podľa vášho želania alebo pre vašu osobu;

 - o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom;

 - o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré ste z obalu vyňali a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

 Kupujúci nemôže uplatniť právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že porušil prehliadkou tzn. "Pečať kvality" označenú logom (rozbalil originálny obal) u výrobkov hygienického charakteru (napríklad vibrátory, dilda, nafukovacie panny, masturbátor, vákuové pumpy, pripínací sady, kondómy, lubrikačný gély a masážne oleje, vibračné vajíčka, venušine guličky, intímne šperky, erotické sady, všetky análne pomôcky a ďalšie), kedy dochádza k nemožnosti jeho použitie iným kupujúcim s ohľadom na všeobecné zásady hygieny a ochrany zdravia.

 Podľa smernice EÚ L 144_19 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 4.6.1997 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 97_7_ES z 20. mája 1997 sú erotické pomôcky považované za tzv. Tovar zvláštneho (intímneho) charakteru a ich vrátenie a výmena nie je z hygienických dôvodov možná. Do tejto skupiny výnimiek z §53 patrí aj spodná bielizeň u ktorého sa nedá vylúčiť, že bolo použité priamo na intímnych partiách.

 

5.4. Akým spôsobom nám vrátite tovar?

 Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do našej prevádzky v Zábřehu, Na Nové 2521/10. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

 K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

 - kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpe tovaru;

 - písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatí hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.

 Nepredoženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

 

5.5. Kedy dostanete späť svoje peniaze?

 Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

 Popri kúpnej ceny máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

 Peniaze vám vrátime:

 - Prevodom na Váš bankový účet

 Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

 

5.6. Čo keď bolo vrátený tovar poškodený?

 Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

 Ak zistíme, že Vami vrátený tovar je poškodené, opotrebované, znečistené alebo čiastočne spotrebované, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru.

 

 5.7. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

 Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 - technickú chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);

 - tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) Nie je možné za pôvodných podmienok dodať;

 - plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

 V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné okamihom, kedy je vám doručené.

 Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

Vaše práva z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, ak ste spotrebiteľom, § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

 

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k vašej spokojnosti.

 

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Aké povolenia máme na výkon našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

 

K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovania.

 

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (HTTP://WWW.COI.CZ/). Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

 

7.2. Ako vybavujeme sťažnosti?

 

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na orgány uvedené v článku 7.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexy správania, ani žiadne také nedodržiavame.

 

7.3. Vaše práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

 

Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Slovenskú obchodnú inšpekciu (adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhranie: WWW.COI.CZ, WWW.ADR.COI.CZ; elektronický kontakt: ADR@COI.CZ; telefón: +420 296 366 360) na účely mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

 

Pre podanie sťažnosti týkajúce sa tovaru alebo služieb, ktoré ste u nás zakúpili, a pre vyhľadanie subjektu ARS môžete tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ ODR /.

 

7.4. Čo by ste ešte mali vedieť?

 

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíši od bežnej sadzby.

 

O spôsobe zabezpečenia spätného odberu použitých výrobkov, ktoré sú svojou povahou elektrozariadením, výbojkami alebo žiarivkami, vás budeme v súlade so zákonom č. 185/2001 Zb., Zákon o odpadoch, v znení neskorších predpisov, informovať.

 

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo vo vašom užívateľskom účte.

 

V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa svojím zmyslom najviac blížia neplatnému, neúčinnému alebo nepoužitelnému ustanovenia. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné len písomnou formou.

 

8. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

8.1. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho na účely uzatvorenia a správy zmluvy a realizáciu dodávky, na plnenie svojich právnych povinností alebo so súhlasom kupujúceho za účelom vylepšovania služieb a ponuky predávajúceho, na marketingové účely vr. zasielanie obchodných oznámení a personalizácia reklamy, príp. iným účelom, na ktorý udelil kupujúci súhlas.

 

8.2. Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky a v súlade so zásadami používania osobných údaje predávajúceho, v ktorých je uvedené, akým spôsobom predávajúci nakladá s osobnými údajmi kupujúceho, aké informácie o kupujúcom ukladá, ako dané informácie využíva a komu je prípadne odovzdáva. Zásady pre nakladanie s osobnými údajmi taktiež obsahujú výpočet všetkých práv kupujúceho v súvislosti so spracovaním osobných údajov, hlavne. Potom právo na informácie, opravu, vymazanie či právo súhlas so spracovaním kedykoľvek odvolať.

 

8.3. V súvislosti so spracovaním osobných údajov predávajúci prehlasuje, že (i) spracováva osobné údaje v súlade s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi; (Ii) zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracovávať osobné údaje zaviazali k mlčanlivosti alebo aby sa na ne vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti; (Iii) vykonal vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil potrebnú úroveň zabezpečenia osobných údajov; a (iv) v prípade porušenia bezpečnosti osobných údajov s rizikom pre práva a slobody fyzických osôb informuje dozorný orgán, príp. dotknuté osoby.

 

9. Uvádzanie recyklačného príspevku pri predaji výrobku na predajných dokladoch
S účinnosťou od 1. januára 2021 v súvislosti s § 73 zákona č. 542/2020 Zb. (Zákon o výrobkoch po dobe životnosti) existuje povinnosť uvádzať na predajných dokladoch oddelene náklady na spätný odber, spracovanie, využitie a odstránenie odpadového elektrozariadení (Recyklačný príspevok) .Naši spoločnosť, ako predajca sa riadi týmto ustanovením zákona a na vydaných faktúrach bude novo pridávaná položka s výškou Recyklačného príspevku viď nižšie. Uvedené ceny sú bez DPH.

Cena výrobku na stránkach nášho eshopu už cenu Recyklačného príspevku obsahuje a na predajnom doklade bude iba vyčíslená individuálne.

Spätný odber vyslúžilých elektrozariadení / BATÉRIÍ

Zakladáme si na ohľaduplnom správanie voči životnému prostrediu, a preto vám prinášame možnosti, ako jednoducho a bezplatne odovzdať svoje vyslúžilá elektrozariadenia / batérie.

Ako sa zbaviť starého spotrebiča / batérií?

prostredníctvom verejne dostupnej zbernej siete SEWA, ktorá je určená pre spätný odber, pozri https://www.rema.cloud/sberna-mista/
prostredníctvom verejne dostupnej zbernej siete, ktorá je určená pre spätný odber, pozri https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
v prípade batérií je možné objednať do domácnosti zbernú nádobu - FamilyBox, plnú nádobu potom expedovať skrze službu re: Balík
v prípade množstve do 10 kg je možné využiť službu re: Balík
v prípade množstiev nad 10 kg a viac je možné využiť službu BUĎ lenivý
v mieste predaja na adrese kamenné predajne [doplniť adresu, ak disponujete MZO]
v prípade potreby je možnosť sa poradiť na bezplatnej linke Chytré recyklácie (800 976 679)

 

10. Biano Star

Návrh ustanovenia o spracovaní osobných údajov pre Partnerov

1. K získavaniu hodnotenia nákupov využívame službu Biano Star poskytovanú spoločnosťou Biano s.r.o., 041 46 905, so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8. 2. Pri spracovaní osobných údajov pôsobíme v úlohe správcu osobných údajov a poskytovateľ služby ako spracovateľ. 3. V súvislosti so službou sú spracúvané osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy, telefónneho čísla, ktoré uvediete v objednávke, a ďalej v rozsahu IP adresy, informácií o zakúpenom tovare, objednávke a obsahu hodnotenia, ktoré sami zverejníte. Osobné údaje sú spracovávané za účelom zaslania formulára pre získanie hodnotenia, jeho analýzy a vytvorenie štatistík alebo súhrnných hodnotení e-shopu a ponúkaných produktov. Tieto štatistiky a súhrnné hodnotenie neobsahujú osobné údaje. 4. K zapojeniu do hodnotenia dochádza v súlade s právnymi predpismi na základe vykonania nákupu v e-shope a súčasne na základe neodmietnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov. 5. Spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou príslušného odkazu uvedeného vo všetkých súvisiacich e-mailových oznámeniach. Proti spracovaniu môžete tiež vzniesť námietku pomocou našich bežných kontaktných údajov. Prípadným neudelením hodnotenia nie je nijako dotknutá možnosť užívať náš e-shop v plnom rozsahu. 6. Ak spracovanie osobných údajov odmietnete, nebudú naďalej spracúvané s výnimkou prípadov, keď je na spracovanie iný zákonný dôvod (vrátane plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, alebo ochrany našich oprávnených záujmov). 7. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na [odkaz na zásady spracovania osobných údajov v službe].

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 18.2.2021.


 

Newsletter

Nenechajte si ujsť naše akcie a novinky

Facebook

Buďte v obraze, čo sa u nás deje

FACEBOOK